Katedra
Histologii i Embriologii

                                                                         Strona główna    Kontakty    Sprawy studenckie    Foreign students    Koło     Atlas     Varia

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

Katedra Histologii i Embriologii ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
tel: +48 32 2088 363, fax: +48 32 2526574

e-mail:
histologia@sum.edu.pl

sekhistemb@sum.edu.pl

 • DZIAŁALNOŚĆ:
  Organizacja Katedry Histologii i Embriologii związana jest ściśle z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną.

 • NAUKA:
  W Katedrze Histologii i Embriologii funkcjonują dwa zakłady
  :

 • Zakład Histologii (kierownik:  prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz) w skład którego wchodzi pracownia immunohistochemiczna, biochemiczna, pracownia analizy białek i kwasów nukleinowych, laboratorium Real-Time PCR,  oraz pracownia cyfrowej analizy obrazu.W obecnej chwili paracownicy Zakładu Histologii zajmują się nastęoującymi zagadnienaimi badawczymi:

          -Analiza  funkcji osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej w aspekcie farmakologicznym

          -Wpływ leków antypsychotycznych na espresję  neuropeptydów regulatorowych mózgowia szczurów

          - Neurobiochemiczne aspekty działania leków antydepresyjnych warunkach narażenia na pole elektromagnetyczne

          - Farmakomodulacja procesu neurogenezy w mózgu dojrzałym ze szczególnym uwzględnieneim podwzgórza.

 • Zakład Cytofizjologii (kierownik: dr hab. n. med. Piotr Czekaj, prof. ndzw. SUM) W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Cytofizjologii działają trzy pracownie badawcze: hodowli komórek, immunohistochemiczna oraz mikroskopii elektronowej.
  Aktualnie, główne kierunki badań naukowych Zakładu Cytofizjologii dotyczą:

  - badań nad ekspresją i aktywnością enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków w kontekście m.in. wpływu wieku, cyklu dobowego, indukcji i inhibicji oraz regulacji hormonalnej, w tym mających na celu poznanie mechanizmu regulacji ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz ocenę poziomu ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim;
  −    medycyny regeneracyjnej, ze szczególnych uwzględnieniem roli komórek macierzystych – prowadzone są badania nad ich charakterystyką, możliwością pozyskiwania z łożyska ludzkiego oraz wykorzystania w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki toksyczne.

 • DYDAKTYKA:
  Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z histologii dla I i II roku Wydziału Lekarskiego Ś.U.M. Katedra   Histologii i Embriologii realizuje również program dydaktyczny histologii dla studentów I i III roku oraz z embriologii dla studentów II roku medycyny kursów anglojęzycznych a także kurs podstaw neurohistologii w ramach przedmiotu Neuroanatomia dla studentów I roku neurobiologii (studia 2-stopnia).
  Prowadzone są są także zajęcia fakultatywne w ramach przedmiotu "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach gruczołu piersiowego" studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego.

     
   
Copyright © 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny     Webmaster